PSYRES dekriminalizace psychadelik
PSYRES dekriminalizace psychadelik

Představují psychadelika pro společnost zásadní riziko?

Psychedelika nejsou drogou dealerů a gangů, nejsou spojována s riziky kriminality nebo závislosti, jako je alkohol nebo heroin. Naopak přibývá vědeckých důkazů, že v kombinaci s psychoterapií pomáhají při léčbě úzkosti a deprese, psychosomatických či závislostních poruch nebo v paliativní péči. Legislativa však uvádí psychedelika jako nebezpečné omamné a psychotropní látky bez lékařského využití. To komplikuje jak výzkum, tak provádění užitečné terapie. Současná právní úprava navíc zbytečně vede k extrémně přísným trestům za činy, které zároveň vykazují minimální společenskou nebezpečnost.

Psychedelická výzkumná nadace PSYRES spolu s odborníky nyní volá po legislativních změnách ve vztahu k psychedelickým látkám. O psychedelické asistované psychoterapii se v současnosti po celém světě mluví jako o formě léčby, která je nadějí pro mnoho pacientů trpících duševním onemocněním. „V České republice dnes probíhá několik výzkumných studií s psychedeliky, které pomáhají definovat potenciál těchto látek. Vědecké studie a zařízení, kde jsou psychedelické látky podávány pro různé diagnózy, jsou ve světě na vzestupu, na druhé straně se setkáváme s případy typu pana Kordyse, kdy práce s psychoaktivním nápojem Ayahuasca vedla k trestu odnětí svobody nad 8 let,“ říká adiktoložka Vladěna Sobasová, ředitelka PSYRES. Odkazuje tak na případ mladého páru Karoliny a Jarosława Kordysových, kteří byli v lednu 2022 svévolně odsouzeni na 8,5 a 5,5 roku za pořádání seberozvojových workshopů s psychedelickým nápojem Ayahuasca.

Legislativa neodpovídá aktuálním poznatkům

Tento a podobné rozsudky považujeme za důsledek naprosto chybného nastavení regulace návykových látek, která neodpovídá jejich společenské nebezpečnosti,“ vysvětluje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph. D., ředitel pro výzkum a vzdělávání společnosti Podané ruce a poradce národního protidrogového koordinátora. V konečném důsledku jsou kriminalizováni slušní občané, lidé, kteří je používají pro osobní potřebu nebo k léčbě. Tresty za jejich řešení jsou mnohonásobně vyšší než za násilné trestné činy nebo týrání dětí. Odborníci upozorňují na paradoxní situaci, kdy je nakládání s psychedeliky (i v rámci pomoci nebo v rámci samoléčby) trestáno odnětím svobody, často na několik let, zatímco podobné nakládání například s alkoholem, které vykazuje mnoho vyšší zdravotní a sociální nebezpečnost, je legální a masivně propagovaná. „Jediným rozumným řešením, které narovná tuto nespravedlnost, je změna legislativy, která zohlední skutečnou nebezpečnost jednotlivých návykových látek a dekriminalizuje společensky neškodlivé lidské chování,“ doplňuje docent Mravčík.

Řada odborníků z oboru psychologie, psychiatrie, lékařství, neurovědy, adiktologie a řady dalších oborů požaduje změnu neúnosné kriminální drogové politiky. V polovině července byl na Radě vlády pro koordinaci adiktologické politiky projednán dokument vysvětlující nutnost dekriminalizace trestné drogové politiky a navrhující změny v nejpalčivějších oblastech. „Návrhy se týkají změny nebo zrušení paragrafu šíření toxikomanie, který je orgány činnými v trestním řízení gumově vykládán, změny v oblasti trestnosti pěstování konopí pro vlastní potřebu, za které stále padají nepřiměřeně vysoké tresty, ale také změny v oblasti užívání a používání psychedelik tak, aby se zohlednila jejich minimální společenská nebezpečnost a léčebné využití,“ uvádí docent Mravčík. Národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip nyní v komunikaci s dalšími resorty iniciuje aktivitu směrem ke změně trestního zákoníku.

Potenciál psychadelik může být zásadní

Psychedelika jsou dnes předmětem rozsáhlého klinického a experimentálního výzkumu. Všechna dostupná data přesvědčivě dokládají jejich terapeutický potenciál při léčbě zvláště závažných psychiatrických onemocnění, jako jsou závislosti nebo posttraumatická stresová porucha. „Vědecké důkazy zcela jednoznačně dokládají, že zařazení psychedelik mezi zvláště nebezpečné drogy bez léčebného využití je absurdní a z medicínského hlediska neudržitelné. Jedná se o látky bez návykového potenciálu. Již dnes mají a v budoucnosti bez pochyby budou mít široké léčebné využití. Samotné označování ‚droga‘ je v jejich případě scestné a zavádějící. “ vysvětluje MUDr. Pavel Bém, psychiatr, adiktolog, člen Rady vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky a komisař Global Commision on Drug Policy. Kvůli chybné legislativní klasifikaci psychedelických látek je psychedeliky asistovaná terapie nedostupná pro většinu klientů. Dostává se jen pacientům zařazeným do lékařského výzkumu. Lidé se tak často uchylují k samoléčbě či vyhledávají pomoc v neoficiálních sezeních s provázením psychedelické zkušenosti, jaké provozovali například manželé Kordysovi.